Maja MorelaMaja Morela
Miha MočnikMiha Močnik
Andrej ŠinkoAndrej Šinko
Seznam duhovniških premestitev je letos nekoliko daljši (foto: Rok Mihevc)
Seznam duhovniških premestitev je letos nekoliko daljši | (foto: Rok Mihevc)

Več premestitev kot v preteklih letih

Cerkev na Slovenskem | 27.07.2022, 09:47 Rok Mihevc

V času premestitev duhovnikov po slovenskih škofijah je na voljo celoten seznam premestitev. Letos je premestitev več kot v preteklem letu.

ŠKOFIJA CELJE

P. dr. Andraž ARKO OFM je na predlog provincialnega ministra Slovenske frančiškanske province sv. Križa imenovan za župnika Župnije Nazarje (1. 8.).

Mag. Branko BALAŽIC SDB je na predlog inšpektorja Inšpektorije sv. Cirila in Metoda – Ljubljana imenovan za župnika Župnije Sevnica in župnika soupravitelja Župnije Zabukovje (1. 8.).

P. mag. Ernest BENKO OFMConv je na predlog provincialnega ministra Slovenske minoritske province sv. Jožefa razrešen službe župnika moderatorja Župnije Olimje, župnijskega upravitelja Žžupnije Podčetrtek in župnijskega soupravitelja Župnije Polje ob Sotli ter imenovan za duhovnega pomočnika v Župniji Olimje, Župniji Podčetrtek in Župniji Sv. Ema (1. 8.).

Mag. Vladimir BIZJAK, župnik Župnije Žalec, je imenovan za župnika soupravitelja Župnije Gotovlje in Župnije Griže ter mentorja župnijskemu vikarju Ivanu Šelihu (1. 8.).

Jože BREČKO SDB je na predlog inšpektorja Inšpektorije sv. Cirila in Metoda – Ljubljana razrešen službe župnika Župnije Sevnica in župnika soupravitelja Župnije Zabukovje. Hkrati je razrešen službe prodekana Dekanije Laško – Videm ob Savi (1. 8.).

Matej DEČMAN je razrešen službe župnika Župnije Velenje – bl. A. M. Slomšek ter imenovan za župnika Župnije Trbovlje – Sv. Martin in župnika soupravitelja Župnije Trbovlje – Sv. Marija, Župnije Dol pri Hrastniku in Župnije Hrastnik ter mentorja župnijskemu vikarju Gregorju Majcnu (1. 8.).

Danijel GOLAVŠEK OFMConv je na predlog provincialnega ministra Slovenske minoritske province sv. Jožefa razrešen službe župnijskega kaplana v Župniji Olimje ter imenovan za župnijskega upravitelja Župnije Olimje in župnijskega soupravitelja Župnije Podčetrtek in Župnije Sv. Ema (1. 8.).

Ivan HRASTNIK je razrešen službe župnijskega kaplana v Župniji Mozirje in župnijah v soupravi ter imenovan za župnijskega upravitelja Župnije Gornji Grad in župnijskega soupravitelja Župnije Bočna (1. 8.).

Mag. Alojzij KAČIČNIK je razrešen službe župnika Župnije Ponikva ter imenovan za župnika Župnije Videm – Krško in župnika soupravitelja Župnije Zdole (10. 8.).

Damjan KEJŽAR, župnijski upravitelj Župnije Sv. Peter pod Svetimi gorami, je razrešen službe župnijskega upravitelja Župnije Sv. Ema ter imenovan za župnijskega soupravitelja Župnije Polje ob Sotli, Župnije Kozje, Župnije Buče in Župnije Podsreda (1. 8.).

Aleksander KOREN je v skladu s kann. 517, 542, 543 in 544 imenovan za župnika moderatorja Župnije Mozirje, Župnije Šmihel nad Mozirjem, Župnije Rečica ob Savinji in Župnije Šmartno ob Dreti (1. 9.).

Niko KRAJNC je s sprejemom odpovedi v skladu s kan. 538, § 1 razrešen službe župnika Župnije Dramlje ter odhaja v pokoj (1. 8.).

Anton KRAŠOVEC je razrešen službe župnika Župnije Šentjanž na Vinski Gori in župnika so­upravitelja Župnije Gornja Ponikva ter imenovan za duhovnega pomočnika v Župniji Šentjanž na Vinski Gori (1. 8.).

Milan KŠELA je s sprejemom odpovedi v skladu s kan. 538, § 3 razrešen službe župnika Župnije Brežice ter imenovan za duhovnega pomočnika v isti župniji in mentorja duhovnemu pomočniku Petru Marčunu (1. 8.).

Matic LESJAK je razrešen službe župnijskega kaplana v Župniji Celje – Sv. Danijel ter imenovan za župnijskega vikarja v Župniji Velenje – Sv. Martin in v župnijah v soupravi (1. 8.).

Vlado LESKOVAR, župnijski upravitelj Župnije Bizeljsko in župnijski soupravitelj Župnije Kapele, je imenovan za župnijskega soupravitelja župnije Pišece (1. 8.).

Tone LIPAR SDB je na predlog inšpektorja Inšpektorije sv. Cirila in Metoda – Ljubljana razrešen službe duhovnega pomočnika v Župniji Celje – bl. A. M. Slomšek (1. 8.).

Gregor MAJCEN je razrešen službe župnijskega kaplana v Župniji Brestanica in Župniji Pišece ter imenovan za župnijskega vikarja v Župniji Trbovlje – Sv. Martin in župnijah v soupravi (1. 8.).

Peter MARČUN je razrešen službe duhovnega pomočnika v Nadžupniji Laško, Župniji Sv. Marjeta pri Rimskih Toplicah, Župniji Sv. Miklavž nad Laškim in Župniji Sv. Jedert nad Laškim ter imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Brežice (1. 8.).

Nikolaj MAROVT je s sprejemom odpovedi v skladu s kan. 538, § 3 razrešen službe župnika Župnije Kozje in župnika soupravitelja Župnije Buče ter imenovan za duhovnega pomočnika v istih župnijah (1. 8.).

Andrej MAZEJ je razrešen službe župnika Župnije Št. Ilj pri Velenju – Arnače ter imenovan za duhovnega pomočnika župniku Janku Rezarju (1. 8.).

Rok METLIČAR, nadžupnik Nad­župnije Laško, je razrešen službe župnijskega upravitelja Župnije Dol pri Hrastniku in župnijskega soupravitelja Župnije Hrastnik (1. 8.).

Luka MIHEVC je razrešen službe župnijskega upravitelja Župnije Velenje – Sv. Marija in v skladu s kann. 517, 542, 543 in 544 imenovan za župnika sodelavca v Župniji Mozirje, Župniji Šmihel nad Mozirjem, Župniji Rečica ob Savinji in Župniji Šmartno ob Dreti (1. 9.).

Peter OREŠNIK, župnik Župnije Kalobje in župnik soupravitelj Župnije Dobje pri Planini, je imenovan za duhovnika, odgovornega za duhovno oskrbo stanovalcev Doma starejših Šentjur (1. 8.).

Tomaž PINTER OFM je na predlog provincialnega ministra Slovenske frančiškanske province sv. Križa razrešen službe župnijskega upravitelja Župnije Nazarje (1. 8.).

Jože PLANINC je razrešen službe župnika Župnije Griže ter imenovan za župnika Župnije Ponikva in župnika soupravitelja Župnije Dramlje (1. 8.).

Janko REZAR, župnik Župnije Velenje – Sv. Martin, je imenovan za župnika soupravitelja Župnije Velenje – bl. A. M. Slomšek, Župnije Št. Ilj pri Velenju – Arnače, Župnije Šentjanž na Vinski Gori, Župnije Gornja Ponikva in Župnije Velenje – Sv. Marija ter mentorja župnijskima vikarjema Maticu Lesjaku in Janezu Turineku ter stalnemu diakonu Andreju Vrabiču (1. 8. in 1. 9.).

Robert SMODIŠ je razrešen službe hišnega duhovnika pri sestrah frančiškankah Brezmadežnega spočetja v Krškem in ima dovoljenje za ekskardinacijo iz Škofije Celje, ki postane veljavno z dovoljenjem za inkardinacijo v Škofijo Murska Sobota (1. 8.).

Ivan ŠELIH je razrešen službe župnika Župnije Senovo in župnika soupravitelja Župnije Koprivnica ter imenovan za župnijskega vikarja v Župniji Žalec in v župnijah v soupravi (1. 8.).

Tomaž ŠOJČ je razrešen službe župnijskega upravitelja Župnije Trbovlje – Sv. Martin in župnijskega soupravitelja Župnije Trbovlje – Sv. Marija ter imenovan za župnijskega upravitelja Župnije Brestanica in župnijskega soupravitelja Župnije Senovo in Župnije Koprivnica (1. 8.).

Jože ŠPES je razrešen službe župnika Župnije Brestanica in župnika soupravitelja Župnije Pišece ter imenovan za duhovnega pomočnika v Župniji Brestanica (1. 8.).

Ivan ŠUMLJAK je razrešen službe župnijskega upravitelja Župnije Gornji Grad in župnijskega soupravitelja Župnije Bočna ter imenovan za župnika Župnije Brežice (1. 8.).

Marko TOSTOVRŠNIK je z razveljavitvijo Aneksa k dekretu št. 12/2017 razrešen službe duhovnega pomočnika v Župniji Šoštanj ter ostaja v pokoju (5. 7.).

Janez TURINEK je razrešen službe župnika Župnije Videm – Krško in župnika soupravitelja Župnije Zdole ter imenovan za župnijskega vikarja v Župniji Velenje – Sv. Martin in v župnijah v soupravi (1. 8.).

Jože VEHOVAR, nadžupnik Nadžupnije Rogaška Slatina, je imenovan za župnika soupravitelja Župnije Kostrivnica in Župnije Sv. Florijan ob Boču (1. 8.).

Andrej VRABIČ, stalni diakon, je prejel pastoralni dekret za opravljanje diakonske službe na pastoralnem območju, ki je zaupano župniku Janku Rezarju (1. 9.).

Viktor VRATARIČ je s sprejemom odpovedi v skladu s kan. 538, § 3 razrešen službe župnika Župnije Kostrivnica in župnika soupravitelja Župnije Sv. Florijan ob Boču ter imenovan za duhovnega pomočnika v istih župnijah (1. 8.).

Alojzij WEINGERL je s sprejemom odpovedi v skladu s kan. 538, § 3 razrešen službe župnika Župnije Podsreda ter imenovan za duhovnega pomočnika v isti župniji (1. 8.).

Branko ZEMLJAK je s sprejemom odpovedi v skladu s kan. 538, § 3 razrešen službe župnika Župnije Gotovlje ter odhaja v pokoj (1. 8.).

Rok Vinko ŽLENDER CM je na predlog vizitatorja Slovenske province Misijonske družbe razrešen službe župnijskega kaplana v Župniji Dobova, Župniji Artiče in Župniji Sromlje (1. 8.).

P. dr. Andraž Arko OFM je na predlog provincialnega ministra Slovenske frančiškanske province sv. Križa imenovan za župnika Župnije Nazarje. FOTO: Tomaž Rihtar/Reflektor


ŠKOFIJA KOPER

Msgr. Ivan BAJEC se je vrnil z misijona na Slonokoščeni obali in je bil imenovan za župnika Župnije Štanjel in duhovnega pomočnika Župnije Komen.

Dominik BIZJAK, župnik Župnije Kostanjevica na Krasu, je bil imenovan tudi za župnika Župnije Opatje selo.

Ciril Metod CEJ je bil razrešen službe župnika Župnije Štanjel in duhovnega pomočnika Župnije Komen in se je preselil na Sveto Goro za pastoralno pomoč pri oskrbi romarskega svetišča.

Peter ČERNIGOJ, župnik Župnije Col in Župnije Podkraj, je bil imenovan tudi za župnika Župnije Otlica.

Peter FON je bil razrešen službe župnika Župnije Godovič in imenovan za bolniškega kaplana v Šempetru pri Gorici.

P. Boštjan HORVAT OFM je bil na predlog svojega predstojnika imenovan za župnika Župnije Nova Gorica – Kapela.

Dr. Gabriel KAVČIČ je z doktoratom končal študij na papeški akademiji Alphonsianum v Rimu in bil imenovan za vikarja Župnije Vipava ter priporočen ravnatelju ŠGV za profesorja VIK in dekanu TF za predavatelja moralne teologije.

Rafael KLEMENČIČ, župnik Župnije Kamnje in Župnije Črniče, je bil imenovan tudi za župnika Župnije Batuje.

Janko KOSMAČ je bil razrešen službe župnika Župnije Opatje selo in ostaja v župniji kot duhovni pomočnik.

Ivan MASLO je bil razrešen službe župnika Župnije Batuje in se je preselil v Petrov dom v Šempeter.

Msgr. Jožko PIRC, župnik Župnije Bertoki, je bil imenovan tudi za župnika Župnije Sveti Anton.

Msgr. Franc PRELC je bil razrešen službe župnika Župnije Sveti Anton in službe predsednika Istrske območne Karitas ter ostaja v Župniji Bertoki kot duhovni pomočnik.

Marko RIJAVEC, župnik Župnije Idrija, je bil imenovan tudi za župnika Župnije Godovič za opravila, ki so vezana na duhovniško posvečenje, druga opravila, ki niso vezana na duhovniško posvečenje, bo opravljal katehist Župnije Godovič s svojimi pomočniki.

Alojzij ŠINKOVEC je bil razrešen službe župnika Župnije Otlica in ostaja na okrevanju v Duhovniškem domu Mane nobiscum v Ljubljani.

P. Nikolaj ŽVOKELJ OFM je bil na predlog svojega predstojnika razrešen službe župnika Župnije Nova Gorica – Kapela.


NADŠKOFIJA LJUBLJANA

P. dr. Andraž ARKO OFM, župnik Župnije Ljubljana – Bežigrad, je bil razrešen te službe in bo sprejel drugo službo na območju celjske škofije.

P. Cristian BALINT OFMConv, župnik Župnije Ljubljana – Sv. Peter, je bil razrešen te službe in imenovan za kaplana v Bolniški župniji.

Jože BREČKO SDB je bil imenovan za župnika Župnije Ljubljana – Rakovnik in soupravitelja Župnije Ljubljana – Barje.

Janez Kapistran BURJA, župnik Župnije Bohinjska Bistrica in soupravitelj Župnije Srednja vas v Bohinju, je bil razrešen službe soupravitelja župnije.

Anže CUNK, kaplan v Župniji Žiri, je bil razrešen te službe in imenovan za kaplana v Župniji Ljubljana – Sv. Križ.

Br. Marijan CVITAK OFM je bil imenovan za rektorja božjepotnega svetišča Marije Vnebovzete pri Novi Štifti.

Peter ČEMAŽAR, kaplan v Župniji Grosuplje, je bil razrešen te službe in imenovan za kaplana v Zavodu sv. Stanislava.

Mag. Anton ČESEN, direktor Zavoda sv. Stanislava, je bil imenovan za duhovnega pomočnika v Župniji Sora.

Marko ČIŽMAN, župnik Župnije Ljubljana – Podutik, se je odpovedal župniji in bil imenovan za kaplana v Zavodu sv. Stanislava.

Dr. Janez FERKOLJ, župnik Župnije Bled, je bil imenovan za soupravitelja Župnij Bohinjska Bela in Ribno.

P. Martin GAŠPARIČ OFMConv je bil imenovan za župnika Župnije Ljubljana – Sv. Peter.

Martin GOLOB, župnik Župnije Grosuplje in soupravitelj Župnije Lipoglav, je bil imenovan za soupravitelja Župnije Polica.

Blaž GREGORC je bil vnovič imenovan za ekonoma ljubljanske nadškofije oziroma ravnatelja nadškofijske gospodarske uprave ter voditelja Duhovniškega sklada in socialnega zavarovanja duhovnikov.

Rok GREGORČIČ, novomašnik, je bil imenovan za kaplana v Župniji Grosuplje.

Msgr. Jože HAUPTMAN, župnik Župnije Primskovo na Dolenjskem, se je odpovedal župniji in bil imenovan za duhovnega pomočnika v Župniji Stara Loka.

P. Boštjan HORVAT OFM, kaplan v Župniji Ljubljana – Vič, je bil razrešen te službe in bo sprejel drugo službo na območju koprske škofije.

P. Egon HRIBERŠEK DJ, kaplan v Župniji Ljubljana – Dravlje, je bil razrešen te službe in odhaja na študij v Rim.

David JENSTERLE, župnik Župnije Tržič – Bistrica in soupravitelj Župnije Duplje, se je odpovedal župnijama in bil imenovan za župnika Župnije Smlednik.

Dr. Gašper KOČAN, učitelj verskega pouka in kaplan v Zavodu sv. Stanislava ter duhovni pomočnik v Župniji Srednja vas v Bohinju, je bil razrešen teh služb in imenovan za župnika Župnije Srednja vas v Bohinju.

P. Gregor KOS OFM, župnik Župnije Ljubljana – Šiška, je bil razrešen te službe in bo sprejel drugo službo na območju novomeške škofije.

Roman KUŠAR, župnik Župnije Ribno in župnik soupravitelj Župnije Bohinjska Bela, se je odpovedal župnijama ter bil imenovan za župnika Župnije Tržič – Bistrica in soupravitelja Župnije Duplje.

P. mag. Benedikt LAVRIH DJ, duhovni pomočnik v Župniji Ljubljana – Sv. Jakob, je bil razrešen te službe.

Anton LIPAR SDB je bil imenovan za župnika Župnije Želimlje.

Tadej LOŽAR, kaplan v Župniji Ig, je bil razrešen te službe ter imenovan za upravitelja Župnije Homec in soupravitelja Župnije Vranja Peč.

Gašper MAUKO, župnik Župnije Homec in soupravitelj Župnije Vranja Peč, se je odpovedal župnijama in bil imenovan za župnika Župnije Breznica.

P. Vito MUHIČ OFMConv je bil imenovan za duhovnega pomočnika v Župniji Ljubljana – Sv. Peter.

P. Franc MURKO OFMConv, župnik Bolniške župnije, je bil razrešen te službe in bo sprejel drugo službo na območju koprske škofije.

P. Ambrož MUŠIČ OFM, duhovni pomočnik v Župniji Ljubljana – Marijino oznanjenje, je bil razrešen te službe ter imenovan za župnika Župnije Ljubljana – Bežigrad in soupravitelja Župnije Ljubljana – Šiška.

Mag. Tomaž NAGODE, župnik Župnije Smlednik in častni kanonik, se je odpovedal župniji in bil imenovan za duhovnega pomočnika v Župniji Šenčur.

Dr. Peter NASTRAN, župnik Župnije Koroška Bela, je bil imenovan za duhovnega pomočnika v Župniji Zasip.

P. dr. Mari OSREDKAR OFM, rektor božjepotnega svetišča Marije Vnebovzete pri Novi Štifti in kaplan ekspozit pri Novi Štifti, Župnija Sodražica, je bil razrešen teh služb in bo sprejel drugo službo v redovni skupnosti.

Tadej PAGON, novomašnik, je bil imenovan za kaplana v Župniji Ribnica.

P. mag. Marko PAVLIČ DJ je bil ob vrnitvi s študija v ZDA imenovan za kaplana v Župniji Ljubljana – Dravlje.

Msgr. dr. Jože PLUT, upravitelj Župnije Polica in stolni kanonik, je bil razrešen službe upravitelja župnije in imenovan za upravitelja Župnije Poljane nad Škofjo Loko.

Mag. Rok POGAČNIK, kaplan v Župniji Ribnica, je bil razrešen te službe in imenovan za duhovnega pomočnika v Župniji Dobrepolje – Videm.

P. Vladimir Rufin PREDIKAKA OFMConv, kaplan v Bolniški župniji, je bil razrešen te službe in imenovan za upravitelja iste župnije.

Matija SELAN, župnik Župnije Zasip, je bil imenovan za duhovnega pomočnika v Župnijah Bled, Bohinjska Bela in Ribno.

Drago SENČUR SDB, župnik Župnije Želimlje, je bil razrešen te službe in bo sprejel drugo službo na območju mariborske nadškofije.

Br. mag. Marko SENICA OFMCap, upravitelj Župnije Breznica, je bil razrešen te službe ter imenovan za duhovnega pomočnika v Župnijah Lipoglav, Grosuplje in Polica. Bival bo v župnišču na Lipoglavu.

Miroslav SIMONČIČ SDB, župnik Župnije Ljubljana – Rakovnik in soupravitelj župnije Ljubljana – Barje, je bil razrešen teh služb in bo sprejel drugo službo v redovni skupnosti.

Marko Mohor STEGNAR, župnik Župnije Šmartno pri Litiji, je bil imenovan za soupravitelja Župnije Primskovo na Dolenjskem.

Peter STELE, kaplan v Župniji Ljubljana – Sv. Križ, je bil razrešen te službe in imenovan za duhovnega pomočnika v Župniji Preska.

P. Slavko STERMŠEK OFMConv, duhovni pomočnik v Župniji Ljubljana – Sv. Peter, je bil razrešen te službe in bo sprejel drugo službo na območju mariborske nadškofije.

Jože STRŽAJ, župnik Župnije Poljane nad Škofjo Loko, se je odpovedal župniji in bil imenovan za župnika Župnije Ljubljana – Podutik.

Janez Pavel ŠUŠTAR, novomašnik, je bil imenovan za kaplana v Župniji Ig.

Martin ZLOBKO, kaplan in učitelj verskega pouka v Zavodu sv. Stanislava ter duhovni pomočnik v Župniji Sora, je bil razrešen teh služb in dobil dovoljenje za študij v Rimu.


NADŠKOFIJA MARIBOR

Mag. Franček BERTOLINI, župnik Župnije Maribor – Sv. Rešnje telo, je bil razrešen vodstva Pastoralne službe v Mariboru in je za dobo petih let imenovan za škofijskega ekonoma (1. 8.).

Jani DRUŽOVEC, župnik v Slovenski Bistrici, je imenovan za voditelja Pastoralne službe v Mariboru (1. 8.).

Jože GERIČ, upokojeni župnik, je razrešen službe duhovnega pomočnika na Keblju in se bo naselil v Župniji Črenšovci, Murska Sobota (1. 8.).

P. Janko GAŠPARIČ OFMConv je razrešen službe župnika sodelavca v Dornavi in imenovan za duhovnega pomočnika v Župniji Ptuj – Sv. Peter in Pavel (1. 8.).

P. Martin GAŠPARIČ OFMConv je razrešen službe župnika moderatorja na Ptujski Gori in službe rektorja Ptujskogorske bazilike ter odhaja v ljubljansko nadškofijo (1. 8.).

Bernard GERŠAK, stolni kanonik in škofijski ekonom, se je odpovedal službi škofijskega ekonoma in bil hkrati razrešen službe župnika sodelavca in upravitelja časnih dobrin v župnijah Pastoralne zveze Slovenj Gradec. Imenovan je za župnika v Kamnici in za soupravitelja Župnije Sv. Križ nad Mariborom (1. 8.).

P. Danilo HOLC OFMConv je razrešen službe duhovnega pomočnika v Župnijah Ptuj – Sv. Peter in Pavel, Ptuj – Sv. Ožbalt ter v Nadžupniji Ptuj – Sv. Jurij in je imenovan za župnika na Ptujski Gori ter za rektorja Ptujskogorske bazilike (1. 8.).

P. Tarzicij KOLENKO OFMConv, častni dekan, je razrešen službe župnika moderatorja v Župniji Sv. Vid pri Ptuju in je imenovan za duhovnega pomočnika v isti župniji (1. 8.).

P. Milan KOS OFMConv, provincial minoritov, je razrešen službe župnika sodelavca v Župnijah Ptuj – Sv. Peter in Pavel, Ptuj – Sv. Ožbalt ter v Nadžupniji Ptuj – Sv. Jurij (1. 8.).

P. Emil KRIŽAN OFMConv je razrešen službe župnika moderatorja v Dornavi in je imenovan za duhovnega pomočnika na Ptujski Gori (1. 8.).

Danijel LASBAHER, župnik Župnije Maribor – Tezno ter so­upravitelj Župnij Maribor – Brezje in Sv. Miklavž ob Dravi, se je odpovedal službi v treh omenjenih župnijah in bil imenovan za stolnega župnika v Župniji Maribor – Sv. Janez Krstnik in hkrati za člana Stolnega kapitlja v Mariboru (1. 8.).

P. Benjamin MLAKAR OFMConv, župnik sodelavec v Župniji Sv. Trojice v Halozah, je razrešen te službe in imenovan za duhovnega pomočnika v Župniji Sv. Vid pri Ptuju (1. 8.).

Damjan MLINARIČ, upravitelj Župnije Sv. Lovrenc na Pohorju, je razrešen te službe in imenovan za kaplana v župnijah Pastoralne zveze Slovenj Gradec (Župnije: Slovenj Gradec, Stari trg, Sele in Pameče) (1. 8.).

P. Vito MUHIČ OFMConv je razrešen službe župnika sodelavca na Ptujski Gori in odhaja v ljubljansko nadškofijo (1. 8.).

P. Matej NASTRAN OFMCap, upravitelj župnije Maribor – Sv. Jožef, je razrešen te službe in odhaja v kapucinski samostan v Škofji Loki (14. 8.).

P. Marjan MARUCELJ OFMCap, kaplan v župniji Maribor – Sv. Jožef, je razrešen omenjene pastoralne službe in odhaja v kapucinski samostan v Škofji Loki (1. 8.).

P. Jože PETEK OFMConv je razrešen službe župnika sodelavca v Župniji Sv. Vid pri Ptuju in službe upravitelja Župnije Sv. Andraž v Halozah ter imenovan za župnika pri Sv. Trojici v Halozah – Podlehnik (1. 8.).

Sašo POPIJAL, stalni diakon, je imenovan za skrbnika Župnije Vuhred (1. 9.).

Jože POVH, župnik v Kamnici in soupravitelj Župnije Sv. Križ nad Mariborom, je razrešen obeh teh služb in imenovan za župnika Župnije Maribor – Tezno ter za soupravitelja Župnij Maribor – Brezje in Sv. Miklavž ob Dravi (1. 8.).

Dr. Ivan ROJNIK, župnik v Vuhredu, se je odpovedal župniški službi in stopil v pokoj. Naselil se bo v Župniji Radlje ob Dravi in ostal ob stalnem diakonu upravitelj omenjene župnije (1. 9.).

Robert SENČAR, župnik v Rušah in soupravitelj Župnije Sv. Marija v Puščavi, je bil imenovan tudi za soupravitelja Župnije Sv. Lovrenc na Pohorju (1. 8.).

Drago SENČUR SDB je imenovan za duhovnega pomočnika v Župniji Maribor – Sv. Janez Bosko (1. 8.).

P. Klemen SLAPŠAK OFMConv, kaplan v Župniji Sv. Vid pri Ptuju, je imenovan za upravitelja omenjene župnije Sv. Vid in za soupravitelja Župnije Sv. Andraž v Halozah – Zg. Leskovec (1. 8.).

Msgr. dr. Stanislav SLATINEK, sodni vikar, je imenovan za župnika Župnije Maribor – Sv. Jožef (14. 8.).

P. Andrej SOTLER OFMConv je razrešen službe upravitelja Župnije Sv. Trojica v Halozah – Podlehnik in imenovan za župnika sodelavca v Župnijah Ptuj – Sv. Peter in Pavel, Ptuj – Sv. Ožbalt ter v Nadžupniji Ptuj – Sv. Jurij (1. 8.).

P. Slavko STERMŠEK OFMConv je imenovan za župnika Župnije Sv. Doroteja v Dornavi (1. 8.).

Marko VERŠIČ, stolni župnik in stolni kanonik, se je odpovedal obema omenjenima službama. Hkrati s tema službama je razrešen službe dekana mariborske dekanije. Dodeljeno mu je sobotno leto, opravljal pa bo službo duhovnega pomočnika v Župnijah Sv. Jakob v Slovenskih goricah in Jarenina (1. 8.).


ŠKOFIJA MURSKA SOBOTA

Frančišek HORVAT je bil s 1. avgustom imenovan za duhovnega pomočnika Župnije Gornja Radgona, obenem ostaja župnik Župnije Kapela. V dogovoru z župnikom Župnije Gornja Radgona Francem Hozjanom mu bo v pomoč pri obhajanju maš in vodenju pogrebnih opravil.

Dr. David KRANER, asistent na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, je bil 18. novembra 2021 na priporočilo Kongregacije za zadeve svetnikov razrešen službe postulatorja v postopku Božjega služabnika Danijela Halasa.

P. Janez KURBUS OFMConv je bil na priporočilo njegovega redovnega predstojnika s 1. avgustom imenovan za duhovnega pomočnika v Župniji Turnišče.

Dr. Franc MARŠIČ SDB, vikar mednarodne formacijske skupnosti salezijancev v Rimu in profesor salezijanske duhovnosti na Papeški salezijanski univerzi, je bil z dovoljenjem njegovega predstojnika 8. aprila 2022 za obdobje dveh let imenovan za postulatorja v postopku beatifikacije Božjega služabnika Danijela Halasa.

P. Modest MERKAČ OSB je bil s 1. julijem razrešen službe duhovnega pomočnika v Župniji Gornja Radgona.

Dr. Julka NEŽIČ je bila s 1. avgustom razrešena službe voditeljice Katehetsko-pastoralne šole.

Robert SMODIŠ, duhovnik celjske škofije, je bil s 1. avgustom inkardiniran v Škofijo Murska Sobota ter imenovan za duhovnega pomočnika v Župnijah Bakovci in Tišina, kjer bo opravljal duhovniško službo po dogovoru z župnikom dr. Francem Zorcem. Bival bo na svojem domu v Bakovcih.

Mag. Simon ŠTIHEC, župnik v Dobrovniku, je bil s 1. avgustom imenovan za voditelja Pastoralne službe škofije Murska Sobota.

Dr. Franc ZOREC, župnik Župnij Bakovci in Tišina, je bil s 1. avgustom razrešen službe voditelja Pastoralne službe škofije Murska Sobota in bil imenovan za voditelja Katehetsko-pastoralne šole. Ostaja pa voditelj Škofijskega odbora za katehezo.

ŠKOFIJA NOVO MESTO

Mitja BULIČ, župnik Župnije Stara Cerkev, se je odpovedal župniji in bil imenovan za župnika Župnije Novo mesto – Sv. Janez.

Janez DEMŠAR, duhovni pomočnik v Župniji Novo mesto – Šmihel in odgovorni za duhovno oskrbo varovancev v DSO Novo mesto – Šmihel, se je odpovedal službi duhovnega pomočnika in duhovni oskrbi v DSO ter odhaja v Duhovniški dom na Lepem potu v Ljubljani.

Andrej GOLČNIK, župnik Župnije Šmarjeta, se je odpovedal župniji in bil imenovan za župnika Župnije Boštanj.

P. Krizostom KOMAR OFM, župnik Župnije Novo mesto – Sv. Lenart, je bil razrešen te službe in bo sprejel drugo službo v frančiškanski skupnosti.

P. Gregor KOS OFM je bil imenovan za župnika Župnije Novo mesto – Sv. Lenart.

Sašo KOVAČ, župnik Župnije Zagradec, se je odpovedal župniji in bil imenovan za župnika Župnije Stara Cerkev.

Gregor KUNEJ, župnik Župnije Črnomelj in župnik – soupravitelj Župnije Dragatuš, se je odpovedal župnijama in bil imenovan za župnika Župnije Fara pri Kočevju ter za soupravitelja Župnij Osilnica in Banja Loka.

Janez MEGLEN, novomašnik, je bil imenovan za kaplana v Župniji Novo mesto – Šmihel.

Jože MILČINOVIČ, župnik – soupravitelj Župnije Banja Loka, se je odpovedal soupravi župnije.

Andrej PAŽUR, župnik Župnije Fara pri Kočevju in soupravitelj Župnije Osilnica, se je odpovedal župnijama in bil imenovan za župnika Župnije Cerklje ob Krki.

Uroš ŠVARC, župnik Župnije Ambrus in župnik – soupravitelj Župnije Šmihel pri Žužemberku, je bil imenovan tudi za soupravitelja Župnije Zagradec.

Miroslav VIRANT, župnik Župnije Novo mesto – Sv. Janez, se je odpovedal župniji in bo bival na zasebnem naslovu.

Janez ŽAKELJ, župnik župnije Cerklje ob Krki, se je odpovedal župniji in bil imenovan za župnika Župnije Črnomelj ter za soupravitelja Župnije Dragatuš.

Alfons ŽIBERT, župnik Župnije Boštanj, se je odpovedal župniji in bil imenovan za župnika Župnije Šmarjeta.

Cerkev na Slovenskem
Dijaki frizerske šole so uredili stanovalce doma starejših (photo: FB DEOS Center starejših Črnuče) Dijaki frizerske šole so uredili stanovalce doma starejših (photo: FB DEOS Center starejših Črnuče)

Kaj hitro se je naredila prava vrsta ...

Tudi v DEOS Center starejših Črnuče je prišla pomlad in s tem čas za spremembe. Tako so stanovalci medse povabili dijaki Srednje frizerske šole, ki so se vabilu z veseljem odzvali, pišejo na ...