Nataša LičenNataša Ličen
Andrej JermanAndrej Jerman
Rok MihevcRok Mihevc
Zastava; Slovenija, EU (foto: ARO)
Zastava; Slovenija, EU | (foto: ARO)

Nova koalicija s pogodbo za blaginjo Slovenije

Slovenija | 26.02.2020, 13:41 Alen Salihović

Koalicijska pogodba strank SDS, SMC, NSi in DeSUS je bila podpisana sinoči po potrditvi na vseh predstavniških organih strank podpisnic.

Koalicija bo, kot so sporočili iz SDS v ospredje postavljala vse, »kar nas združuje in povezuje. Zagovarjali bomo sodelovanje na podlagi pripravljenosti delati za skupno dobro. Izzive, ki niso podrobneje opredeljeni v pogodbi, bomo reševali z dogovarjanjem in iskanjem soglasja. K sodelovanju pri oblikovanju sistemskih rešitev trajne narave bomo povabili tudi opozicijo v državnem zboru ter poslanca obeh narodnosti«.

Kaj od vlade pričakujejo naši sogovorniki?

Nove vlade pod vodstvom Janeza Janše ne čaka lahko delo. O tem so za Radio Ognjišče spregovorili profesorja Žiga Turk in Jernej Letnar Černič, nekdanji predsednik SLS in minister Janez Podobnik, predsednik osamosvojitvene vlade Lojze Peterle, direktorica Študijskega centra za narodno spravo Andreja Valič Zver, nekdanji minister Lovro Šturm in prvi župan Ljubljane v samostojni Sloveniji Jože Strgar. Prisluhnite prispevku na levi strani članka.

Pahor državnemu zboru predlaga Janšo za predsednika vlade

Predsednik republike Borut Pahor je, kot je sporočil po današnjem srečanju, državnemu zboru že predlagal prvaka SDS Janeza Janšo za novega predsednika vlade. Stranke SDS, SMC, NSi in DeSUS so namreč včeraj podpisale koalicijsko pogodbo, s čimer se, kot kaže, Janši obeta dovolj glasov za izvolitev. Predlog je že vložen v DZ, volitve premierja pa se opravijo najprej 48 ur in najkasneje sedem dni po vložitvi predloga kandidature. DZ bo o kandidatu odločal najverjetneje prihodnji teden.

Pahor je napovedal, da tudi tokrat nove vlade kot predsednik republike ne bo ne podpiral ne zaviral, ampak bo z njo sodeloval.

Janša je opomnil, da je Slovenija glede na volilni sistem obsojena na koalicijske vlade. Te so lahko uspešne, če partnerji v koalicijska razmerja vstopajo iskreno, če so suvereni in so sposobni sklepati kompromise, je poudaril.

Poudarki iz programskega dela koalicijske pogodbe

⦁ Administrativna razbremenitev (zmanjšanje birokratskih opravil pri pridobivanju dovoljenj za gradnjo in umeščanje objektov v prostor, racionalizacija zahtev po poročanju gospodarskih subjektov, poenostavitev postopkov javnega naročanja, zvišanje praga za vključitev v sistem pavšalne obdavčitve, poenostavitev birokratskih postopkov za zaposlovanje iz tujine).

⦁ Decentralizacija, skladen regionalni razvoj.

⦁ Uskladitev o dolgoročnem energetskem konceptu Slovenije; odgovorno ravnanje z viri energije; sanacijski ukrepi za zagotovitev čistejšega pridobivanja energetskih virov, drugi ukrepi za oglično nevtralnost do 2050, vključno z izrabo jedrske energije ter urejevanje področja rabe geotermalne energije.

⦁ nadaljevanje in pospešitev širitve AC omrežja ( 3. razvojna os, izboljšanje pretočnosti AC )

⦁ Prenova stanovanjske politike; povečanje fonda najemnih stanovanj s poudarkom na mladih in mladih družinah; vzpostavitev sistemskega vira za gradnjo stanovanj ter dvig namenskih proračunskih sredstev, stanovanjska shema za mlade družine

⦁ Poenostavitev in pospešitev umeščanje večjih infrastrukturnih in energetskih objektov v prostor (DPN, presoje vplivov na okolje, medsebojno delovanje institucij).

⦁ Povečanje naložb v izboljšanje infrastrukture javnega prometa, zmanjšanje prometnih zastojev in izpustov toplogrednih plinov.

⦁ Dosledno varovanje virov pitne vode.

⦁ Stanovanjska shema za mlade družine, gradnja najemniških stanovanj.

⦁ Ustanovitev Slovenskega demografsko - pokojninskega sklada s sedežem v Mariboru.

⦁ Ustanovitev vladnega urada za demografijo s sedežem v Mariboru.

⦁ Reforma politike socialnih transferjev s poudarkom na preprečevanju zlorab.

⦁ Dodatno izredno usklajevanje pokojnin v višini 1,5 % letno, za upokojence, ki so se upokojili do 2015 ob pogoju, da gospodarska rast Slovenije v letu 2020 preseže 2.5 % oziroma 2.8 % v letu 2021.

⦁ Ponovna uvedba brezplačnega vrtca za drugega in vse naslednje otroke, ki so istočasno vključeni v vrtec, ter vzpodbude za večjo vključenost vseh otrok v vrtce vsaj eno leto pred začetkom šole.

⦁ Dvig odmernega odstotka na 63,5 % v štirih letih.

⦁ Povrnitev pravice do seniorske olajšave za upokojence s polno pokojninsko dobo, za starejše od 70 let, do višine 1500 EUR.

⦁ Ureditev vdovskih in kmečkih pokojnin.

⦁ Dokončanja domov za starostnike Vrtojba in Osilnica ter najmanj 5 novih domov za starejše.

⦁ Vključitev delovno sposobnih prejemnikov socialnih pomoči v sistem javnih del.

⦁ Izvzem študentskega dela in kadrovskih štipendij pri upoštevanju skupnega dohodka gospodinjstva pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

⦁ Uvedba univerzalnega otroškega dodatka.

⦁ Dosleden nadzor nad fiktivnimi prijavami stalnega prebivališča z namenom, da se prepreči zlorabe socialnih transferjev.

⦁ Ureditev možnosti klimatskega in zdraviliškega zdravljenja žrtvam vojnega nasilja in vojnim veteranom.

⦁ Naš cilj je kakovostno in vsem dostopno javno zdravstvo kot temelj slovenskega zdravstvenega sistema.

⦁ Učinkoviti ukrepi za ureditev sistema čakalnih seznamov in skrajševanje čakalnih vrst z vključevanjem vseh kadrovskih virov.

⦁ Sprejem zakona o dolgotrajni oskrbi z opredelitvijo vsebine pravic, virov financiranja in ustreznim kadrovskim načrtom.

⦁ Koriščenje treh dni bolniške odsotnosti brez obiska osebnega zdravnika v skupnem obsegu 9 dni v koledarskem letu ter preučitev možnosti skrajšanja bolniške odsotnosti v breme delodajalca.

⦁ Učinkovito izvajanje kmetijske politike s poudarkom na pridelavi kakovostne hrane in izboljšanju demografske slike SLO podeželja.

⦁ Spodbude za ohranjanje družinskih kmetij.

⦁ Zagotavljanje in ohranjanje zadostnih kmetijskih obdelovalnih površin za primarno pridelavo hrane za ljudi.

⦁ Sprejem svežnja zakonov o zemljiški politiki in celovita prenova delovanja Sklada kmetijskih zemljišč. Prenova zadružniškega sistema, priprava in sprejem novele zakona o zadružništvu.

⦁ Ureditev pridelave in rabe konoplje v medicinske ter industrijske namene.

⦁ Oblikovanje strokovne ekipe za pripravo predlogov za dolgoročno nadgradnjo davčnega sistema

⦁ Oblikovanje konkurenčne trošarinske politike za naftne derivate.

⦁ Pospešeno in bolj učinkovito črpanje ter investiranje EU sredstev.

⦁ Priprava in sprejem operativnega programa za koriščenje EU sredstev naslednje finančne perspektive.

⦁ Davčna razbremenitev nagrad za uspešnost za zaposlene

⦁ Dvig povprečnine občinam: za proračunsko leto 2020: 623,96 EUR; za proračunsko leto 2021: 628,20 EUR.

⦁ Uvajanja dualnega sistema v srednjem strokovnem in višjem šolstvu; krepitev vajeniškega modela izobraževanja.

⦁ Zagotovitev proaktivnega javnega objavljanja podatkov o zaposljivosti diplomantov po programih in fakultetah po zgledu nekaterih članic EU.

⦁ Uvajanje osnovnih podjetniških vsebin in podjetniške etike, vključno z osnovami finančne pismenosti in praktičnim spoznavanjem dela podjetnikov v lokalni skupnosti.

⦁ Dogradnja sistema financiranja znanstveno raziskovalne dejavnosti.

⦁ Ukrepi za boljšo pretočnost znanj med javnimi raziskovalnimi zavodi in gospodarstvom.

⦁ Prenova razširjenega programa s poudarkom na spodbujanju gibanja otrok na osnovnošolskih in srednješolskih ravni.

⦁ Vzpostavitev centralne kadrovske baze vseh zaposlenih v javni upravi z opisom del in nalog

⦁ Vzpostavitev centralne baze vseh delovno-materialnih sredstev in nepremičnin, ki so v državni lasti.

⦁ Reorganizacija in racionalizacija organov, zavodov, služb v smeri krepitve operativnih služb na terenu – oblikovanje lokalnih ONE STOP SHOP

⦁ Prenova plačnega sistema

⦁ Pospešena digitalizacija javne uprave in celotne države.

⦁ Uveljavitev javnega odločanja v sodnih senatih, z možnostjo pisanja ločenih mnenj po vzoru US.

⦁ Vzpostavitev instančnega sistema, po katerem bodo višja sodišča dejansko odločala o primerih, ne pa jih vračala v ponovno sojenje na nižjo stopnjo.

⦁ Ustanovitev specializiranih sodišč za pregon najtežjih oblik gospodarske kriminalitete in primere velikega oškodovanja javnih sredstev.

⦁ Preučitev in po potrebi na novo določitev objektivnih kriterijev za prednostno obravnavo zadev, kjer dolgotrajnost postopkov prispeva k insolventnosti podjetij in izgubi delovnih mest, kjer gre za postopke velikega oškodovanja javnih sredstev in kjer so v postopkih nosilci javnih funkcij.

⦁ Prenova insolvenčne zakonodaje.

⦁ Učinkovito varovanje državne meje.

⦁ Postopno uvajanje naborniškega sistema in šestmesečnega vojaškega roka.

⦁ Konsolidacija profesionalnega sestava slovenske vojske.

⦁ Razvijanje zmogljivosti kibernetske obrambe.

⦁ Krepitev ukrepov za zaščito kritične infrastrukture.

⦁ Krepitev ugleda Slovenije v Evropi in svetu

⦁ Povečanje kredibilnosti države v EU in NATO

⦁ Zagotavljanje ciljnega in vsebinsko usmerjenega ter usklajenega delovanja MZZ znotraj multilateralnih institucij (OZN, OVSE, OECD, Svet Evrope)

⦁ Krepitev dialoga s sosednjimi državami.

⦁ Pospešitev priprav na predsedovanje Svetu EU.

⦁ Zagotovitev sredstev, ustrezne infrastrukture in podpore za nadaljevanje repatriacije Slovencev iz Venezuele in drugih kriznih žarišč.

⦁ Zagotovitev sredstev za krepitev sodelovanja s slovenskimi znanstveniki, raziskovalci, kulturniki in podjetniki, ki živijo v tujini.

⦁ Poenostavitev postopkov pridobitve državljanstva osebam slovenskega porekla, ki si to želijo.

Slovenija, Politika
Misijonar Pedro Opeka s sodelavci Radia Ognjišče (photo: Matjaž Križnar ) Misijonar Pedro Opeka s sodelavci Radia Ognjišče (photo: Matjaž Križnar )

VIDEO: Nekaj trenutkov si je vzel tudi za nas.

Slovenski misijonar Pedro Opeka nadaljuje z obiskom v domovini. Osrednji dogodek za vse, ki se želite srečati z njim, bo zvečer v Medvodah, prenašali ga bomo tudi na naši spletni strani. Opeko je ...

Agata Freyer (photo: Jože Bartolj) Agata Freyer (photo: Jože Bartolj)

Naša gostja: Agata Freyer

V oddaji Naš gost smo gostili avtorico lutk, scenografko, kostumografko, akademsko slikarko Agata Freyer, letošnjo dobitnico Klemenčičeve nagrade za življenjsko delo na področju lutkarstva in ...