Blaž LesnikBlaž Lesnik
Boštjan SmoleBoštjan Smole
Rok MihevcRok Mihevc
Naša gostja v studiu je bila Valentina Vehovar, direktorica direktorata za socialne zadeve na ministrstvu za delo.  (foto: Izidor Šček)
Naša gostja v studiu je bila Valentina Vehovar, direktorica direktorata za socialne zadeve na ministrstvu za delo. | (foto: Izidor Šček)

Valentina Vehovar: S septembrom ugodnosti za družine

Svetovalnica | 27.08.2021, 13:01 Mirjam Judež

V Svetovalnici je bila z nami Valentina Vehovar, direktorica direktorata za socialne zadeve na ministrstvu za delo. Z leti se je veliko vlog poenostavilo, marsikaj je družinam olajšano. Dobrodošla sprememba za družine bo začela veljati s 1. septembrom. Če ima družina dva otroka v vrtcu, bo za drugega vrtec brezplačen. Družine z več kot dvema otrokoma pa imajo vrtec brezplačen za tretjega, četrtega … otroka, ne glede na to, ali so otroci v vrtcu ali šoli. Zakaj ta odločitev? Valentina Vehovar: »Pomemben element je socializacija otrok v vrtcu, ki je za otroke izjemno pomembna.« Pogovor je vodila Tanja Dominko.

V začetku šolskega leta številnim družinam iztečejo t. i. letne pravice

 »Te letne pravice so pravice do otroškega dodatka, subvencije za malice in kosila, državne štipendije in znižanje vrtca, zato je začetek šolskega leta obdobje, ko so Centri za socialno delo (CSD) posebej obremenjeni z izdajanjem odločb. Da bi razbremenili CSD, smo pospešeno avtomatizirali postopke in dosegli, da za podaljšanje teh letnih pravic že izdajamo t. i. informativne izračune. 31. avgusta, ko se izteče otroški dodatek, državna štipendija, subvencija vrtca, subvencija za malico in kosilo, bo ministrstvo o teh vlogah odločalo po uradni dolžnosti, kar pomeni, da upravičencem ni treba vlagati vlog za podaljšanje teh pravic.«

Za določene t. i. letne pravice bo CSD odločil z informativnim izračunom

»Ta je začasna odločitev o pravici, s katero želimo, da stranka čim prej pride do izplačila oz. do subvencije. Zoper informativni izračun stranka lahko vloži ugovor, če se z odločitvijo, z višino odločitve ali določeno ugotovitvijo v postopku ne strinja. Informativni izračun se vroča enako kot odločba. Ugovor se vloži na CSD, na ministrstvu smo pripravili vzorec ugovorov, ki ga najdejo na spletni strani ministrstva za delo in tudi na spletni strani CSD. Rok za ugovor: 21 dni po oddaji na pošto prejemnika začne veljati 15-dnevni rok za ugovor, tako ima stranka dovolj časa, da prouči ta izračun in vloži ugovor.«

Subvencija plačila vrtca – dobrodošla sprememba za družine

»S 1. septembrom bo začela veljati novela zakona o plačilu vrtcev, ki bo bistveno posegla v ureditev subvencije plačila vrtca. Ta pravi, če sta v vrtec vključena prvi in drugi otrok, je drugi otrok za starša brez obveznosti plačila (to obveznost bo sedaj prevzela država). Druga pomembna novost pa je, da je vsak tretji, četrti in nadaljnji otrok v vrtcu brezplačno, ne glede na to, kje se nahajata prvi in drugi otrok (sta že šoloobvezna ali še ne).

Če ima družina tri otroke, sta dva v osnovni šoli, tretji v vrtcu, je ta tretji otrok brez obveznosti plačila. Najstarejši otrok je lahko star tudi 22 ali 23 let, če so ga starši še vedno dolžni preživljati. Če pa najstarejši otrok ni več del družine, ima svojo zaposlitev, potem ta otrok ne sodi več v družino. Primer: družina treh otrok, kjer je najstarejši star 22 let, najmlajši pa 4 leta. Če so starši dolžni preživljati najstarejšega, bo ta tretji otrok v vrtcu brezplačno. Če najstarejšega niso več dolžni preživljati, sta v družini samo dva otroka in bo vrtec za drugega otroka treba plačati.«

Starši vrtčevskih otrok so bili obveščeni, odločb niso spreminjali

»Ta novost velja od 1. septembra. Ministrstvo za delo je že v začetku avgusta vse upravičence, ki imajo priznano subvencijo vrtca, že poslala obvestilo, za katerega od otrok ne bo več potrebno plačati. Odločb nismo spreminjali, ker ni bilo časa, smo pa obvestili starše in ministrstvo za izobraževanje. Tam so pravilni podatki, do katerih dostopajo vrtci, tako bodo položnice, izdane v mesecu oktobru, pravilne ne glede na odločbo, ki jo imajo starši doma. Za vse vloge, ki so se iztekle 31. avgusta in starši dobivajo na dom informativne izračune in odločbe, se že odloča po novem in se upoštevata obe pravili.«

Državne štipendije

»31. 8. izteče pravica do državne štipendije za dijake. Pravice, ki bodo iztekle, bo CSD podaljšal po uradni dolžnosti, ni potrebno vlagati vlog za podaljšanje. S podaljšanjem državnih štipendij CSD ne odloča o dodatku za bivanje in dodatku za uspeh, ker teh podatkov nima, dijaki ta podatek naknadno prinesejo in takrat CSD izda dopolnilno odločbo in o tem dodatku odloča za nazaj, nič ni izgubljeno. Ministrstvo in CSD želmo, da otroci čim prej dobijo vsaj osnovno državno štipendijo, ta dodatek pa se naknadno prizna, da se ne podaljšuje postopek. Učenci, ki zaključujejo osnovno šolo ali dijaki, ki bodo prvič uveljavili državno štipendijo, pa morajo vlogo vložiti do 31. avgusta. Priporočam, da če bodo vlagali v zadnjem hipu, vlogo pošljejo priporočeno, da ne zamudijo roka, lahko pa vložijo tudi elektronsko.«

Do državne štipendije upravičeni otroci, ki bivajo v dijaškem domu, oddaljenem vsaj 25 km od doma

»Otrok mora biti od doma oddaljen vsaj 25 km, mora imeti prijavljeno začasno prebivališče. Vložite vlogo, ni nobenega posebnega roka in lahko se ta dodatek uveljavi tudi za nazaj. Kar se uspeha tiče, mora predložiti dokazilo o uspehu, od katerega je odvisna višina dodatka, ki mu pripada. Za dijaka, ki ima povprečno oceno od 4 do 4,25, je dodatek 17 €, nad 4,75 pa 40,96 €.«

Cenzus za državno štipendijo

»Cenzus je do 680 € na družinskega člana. Če oseba sodi v 5. dohodkovni razred, je še upravičena do državne štipendije, imamo pa v pripravi novelo zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, kjer dodajamo še 2 dohodkovna razreda, da bi jih izenačili z otroškimi dodatki.«

Ali je potrebno znova vlagati prošnjo za štipendijo, ki je bila lani zavrnjena zaradi preseženega cenzusa?

»Avtomatika deluje le pri tistih pravicah, ki so bile priznane in so se 31. avgusta iztekle. Vsem, ki v preteklem letu pravica ni bila priznana, morajo za letošnje šolsko leto ponovno vložiti vlogo. Cenzusi ostajajo enaki, cenzus je posledica dohodka in premoženja družine. Če se v družini spremeni dohodek družine, to vpliva na ugotovljen cenzus in na morda priznano pravico.«

Subvencija malice in kosila

»Tu imamo že vrsto let razbremenjen postopek. Vsi starši, ki dobijo odločbo o otroškem dodatku ali državni štipendiji, šole že avtomatično dostopajo do teh podatkov. Do polne subvencije malice so upravičeni učenci, če so uvrščeni do 5. dohodninskega razreda, dijaki, če ne presežejo 4. dohodninski razred (446 € na družinskega člana), če pa otroci nimajo odločbe o otroškem dodatku ali o državni štipendiji, morajo vložiti vlogo za priznanje subvencije malice in kosila. Otroci, ki nimajo priznane navedene pravice, morajo do 31. avgusta vložiti posebno vlogo za priznanje subvencije malice in kosila. Posebnost: subvencioniranje malice in kosila avtomatično ne učinkuje, otrok se mora prijaviti na malico in kosilo, šele potem pride ta učinek. Delna subvencija malice in kosila: do nje so upravičeni dijaki, če se nahajajo v 5. razredu otroškega dodatka: če je njihov dohodek na družinskega člana od 446 do 563 €, imajo 70 % subvencionirano ceno malice, če pa se nahajajo v 6. dohodkovnem razredu, pa ta subvencija znaša 40 % cene malice. Cene malice in kosil se razlikujejo, so odvisne od šole, pomemben je %, do katerega so upravičeni.«

Otroški dodatek

»Po rojstvu otroka imajo starši 30 dni časa, da vložijo vlogo za priznanje otroškega dodatka, če želijo, da se jim ta prizna od rojstva dalje. Če ta rok zamudijo, gre pravica s 1. dnem naslednjega meseca.«

Vloge je moč oddati po pošti, elektronsko ali osebno na CSD, kjer lahko povprašajo o stvareh, ki jim niso jasne ali glede predložitve določenih dokazil.

Varstveni dodatek

»Pripravili smo posebne obrazce za vlaganje varstvenega dodatka predvsem za starejše, ki lahko sočasno uveljavijo oz. podaljšajo varstveni dodatek, pripravili smo poenostavljeno vlogo za sporočanje sprememb podatkov, ki nastajajo med trajanjem pravice. Te vloge se nahajajo na naši spletni strani in na spletni strani E-uprave.  

Varstveni dodatek je namejnen ranljivi, šibkejški populaciji, osebam, ki so starejše od 63 (ženske) oz. 65 let (moški), osebam, ki so trajno nezaposljive ali nezmožne za delo. Gre za dodatek, s katerim se nadomeščajo trajne potrošne dobrine (npr. hladilnik, štedilnik, pralni stroj ipd.). Bistvo je, da se tudi tukaj ugotavlja materialna ogroženost. V preteklosti je zakonodaja zahtevala vračilo varstvenega dodatka, bile pa so tudi določene nejasnosti glede obveznosti preživljanja s strani otrok.«

Vsi tisti, ki se jim izteče pravica do denarne socialne pomoči varstvenega dodatka in subvencije najemnine 31. avgusta, morajo vložiti vlogo za podaljšanje pravice. Tu ne velja enako pravilo kot za letne pravice, CSD o tem ne odločajo po uradni dolžnosti.

Obveznost preživljanja staršev s strani otrok

»Ponovimo, da to ni absolutna obveznost. V postopku se ugotavlja, ali je ta otrok sploh zmožen preživljati svojega starša. Določena pravila so napisana na tem obrazcu. Če ima otrok svojo družino in se nahaja do 6. dohodkovnega razreda, se že vnaprej šteje, da ni mogoče preživljati svojega starša, te obveznosti se potem več ne ugotavlja. Kadar so pretrgane vezi med starši in otroci, če so med njimi nesoglasja, nasilje, če so otroci odseljeni v tujino, se poda izjava in se tega pogoja ne ugotavlja. Ta postopek je bistveno razbremenjen, približali smo ga ranljivi populacji.«

Subvencija najemnine

»Do nje so upravičene osebe, ki so tudi materialno ogrožene. Imamo posebno pravilo ugotavljanja te upravičenosti. Kot za denarno socialno pomoč in varstveni dodatek se ugotavlja materialni položaj, preverijo se dohodki in premoženje, ki se s to subvencijo povečajo za približno 30 %.«

Novela stanovanjskega zakona za samske

»V mesecu juliju je začela veljati novela stanovanjskega zakona, ki se je v tej točki posebej naslonila na samske osebe, ki se še posebej soočajo z bivanjsko problematiko. V tej noveli je določeno, da se cenzus za samske osebe še delno poveča. Potem pa se ugotovi višina subvencije. S to novelo zakona subvencije najemnine se je ta z 80 % povečala na 85 %. Subvencija najemnine kot pravica je namenjena materialno ogroženim osebam, ki morajo za upravičenje izkazati svoje dohodke in premoženje. Če oseba poseduje nepremičnino, do subvencije najemnine za najem v drugem stanovanju ni upravičena. Pri denarni socialni pomoči, za katero enako velja za najemnino, se upošteva tudi vrednost vozila (do 12.000 €). Osebe, ki imajo vozilo do te vrednosti, lahko še vedno uveljavijo subvencijo najemnine.«

Kako se ugotavlja dohodek na družinskega člana, če se 25-letni študent zaposli in preživlja sam?

»Če se otrok zaposli, pomeni, da preneha obveznost preživljanja starša do tega otroka in »uradno« ta otrok ne sodi več v njihovo družino. Njegov dohodek se ne upošteva pri upoštevanju dohodka njegove matične družine. Družina je zato manj številčna in se dohodek razporedi nekoliko drugače.«

Svetovalnica
Uporabljene plastenke (photo: Pixabay) Uporabljene plastenke (photo: Pixabay)

Res to potrebujem?

Praznujemo dan Zemlje – našega skupnega doma, kakor se večkrat izrazi papež Frančišek. Na svetovni in tudi slovenski ravni poteka več pobud, v katere naj bi bila vključena več kot milijarda ljudi ...

Družine zbrane pri maši na Brezjah (photo: Luka Mavrič) Družine zbrane pri maši na Brezjah (photo: Luka Mavrič)

Boga bodo vzeli zares!

Na Brezjah je bilo popoldne srečanje družin ljubljanske nadškofije. Geslo srečanja je bilo »Vzemi Boga zares!«. Srečanje so sklenili ob 16. uri s sveto mašo, ki jo je daroval nadškof Stanislav Zore.

Boj s pozebo v nasadih borovnic na ljubljanskem barju (photo: Rok Mihevc) Boj s pozebo v nasadih borovnic na ljubljanskem barju (photo: Rok Mihevc)

Kolikšno škodo je povzročila pozeba? #podkast

Po prehodu izrazite hladne fronte pred tednom dni, smo v petek, v nedeljo in včeraj bili priče pozebi. Razmere so se krajevno zelo razlikovale, prav vse sadjarje in kmete pa je strah, da to pomeni ...

Lojze Čemažar (photo: Jože Bartolj) Lojze Čemažar (photo: Jože Bartolj)

Pri svojem delu vedno izpostavi bistveno

Lojze Čemažar je z nami v oddaji Naš gost spregovoril o svoji umetniški poti, pomenu družine, šol, ki so ga oblikovale in se zahvalil za prejeto priznanje sv. Cirila in Metoda.