Ljubljana, sreda, 24. julij 2019, 08:41

Razpis štipendij za zamejce in izseljence

Javni štipendijski in razvojni sklad
Foto © spletna stran sklade

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije je objavil javni razpis za dodelitev štipendij za študij v Sloveniji, do katerih so upravičeni Slovenci v zamejstvu in po svetu za študijsko leto 2018/2019. Prijaviti se je potrebno do 1. oktobra.

Sklad bo štipendije dodelil za študij 1. ali 2. stopnje na javno veljavni (akreditirani) izobraževalni ustanovi in javno veljavnem (akreditiranem) izobraževalnem programu v Sloveniji. Višina osnovne štipendije znaša 150 evrov mesečno za tiste, ki že študirajo in 200 evrov mesečno za novo vpisane. K štipendiji se lahko dodelijo dodatki. Vrednost razpisa je 275.000 evrov.

Prijave morajo biti predložene Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana, s pripisom: za 254. javni razpis. Novi vlagatelji, ki še niso prejemniki štipendije ali so bili prejemniki štipendije na prejšnji stopnji, morajo prijavo vložiti tudi po e-pošti, skladno z navodili, ki so objavljena na dnu prijavnice.

Štipendist je lahko: Slovenec s stalnim prebivališčem zunaj Slovenije, ki ima slovensko državljanstvo ali status Slovenca brez državljanstva Slovenije ali Slovenec brez državljanstva Slovenije in brez statusa Slovenca brez državljanstva Slovenije; lahko ima tudi sklenjeno pooblastilo z osebo s prebivališčem v Sloveniji za zastopanje v zvezi z uveljavljanjem pravice v upravnem postopku (dodelitev pravice do štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu) ali urejeno začasno prebivališče v Republiki Sloveniji skladno z zakonom, ki ureja prijavo začasnega prebivališča.

Pri ocenjevanju prošenj vlogo igra tudi aktivno sodelovanje v slovenskih organizacijah, društvih, klubih, krožkih, šolah, misijah ipd., kar je potrebno izkazati z dokazili, ki morajo biti tudi vsebinsko in časovno opredeljena. Tisti, ki prihajajo iz okolij, kjer je teh slovenskih organizacij manj ali jih ni, je pomembna tudi ocena Urada za Slovencev v zamejstvu in po svetu.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani sklada in na sedežu (Dunajska 20, Ljubljana). Dodatne informacije so na voljo na e-poštnem naslovu oziroma v poslovnem času pri Nives Prezelj ali Aleksandri Trček ali osebno na naslovu sklada.

Ne spreglejte: