Ljubljana, nedelja, 24. marec 2019, 01:50

Nove dopolnilne dejavnosti za čebelarje

Pridna in marljiva Kranjska sivka
Foto © Franc Šivic

Imamo pet novih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. To so proizvodnja krmil, konzerviranje in vlaganje jajc, nega telesa in sproščanje s panjskim zrakom, nabiranje smole ter svetovanje uporabnikom čebeljih pridelkov in uporabnikom eteričnih olj.

V zadnjih letih se zanimanje za dopolnilne dejavnosti na kmetijah povečuje. Spreminja se tudi zakonodaja. Z dopolnilnimi dejavnostmi se ukvarja več kot 4 tisoč 600 kmetij, najpogosteje je to predelava kmetijskih pridelkov, ki obsega peko kruha, predelavo mleka, mesa, sadja in podobno. Kmetije s predelavo povečajo vrednost svojih pridelkov. Pri predelavi mora kmetija zagotoviti vsaj polovico lastnih pridelkov, z drugih kmetij pa lahko dokupijo do polovico pridelkov.

Čebelar lahko v okviru osnovne kmetijske dejavnosti ponuja samo pridelavo in osnovne čebelje pridelke, kot so med, cvetni prah, matični mleček, čebelji vosek. Če pa želi te osnovne čebelje pridelke predelati, je potrebna registracija dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Čebelar, ki ima vsaj 10 čebeljih družin, bo lahko kot dopolnilno dejavnost na kmetiji izvajal tudi nego telesa in sproščanje z zrakom iz čebeljega panja ter svetovanje uporabnikom čebeljih pridelkov (med, cvetni prah, matični mleček, propolis in vosek) za krepitev zdravja. Tanja Magdič iz javne svetovalne službe pri Čebelarski zvezi Slovenije o pogojih za opravljanje teh dejavnosti: »Sproščanje s panjskim zrakom se lahko opravlja v čebelnjaku, ki pripada kmetiji, medtem ko se medena masaža lahko opravlja na kmetiji ali na naslovu nosilca kmetije ali pa v čebelnjaku, če se le ta nahaja neposredno na kmetiji ali na naslovu nosilca kmetija. Za opravljanje masaž morajo biti zagotovljeni minimalni sanitarno zdravstveni pogoji, ki jih predpisuje Pravilnik o minimalnih sanitarno zdravstvenih pogojih za opravljanje dejavnosti higiene nege in drugih podobnih dejavnikov. Nosilec dejavnosti mora zagotavljati izvajanje dobre higienske prakse, ki obsega zagotavljanje higiensko tehničnih pogojev, vzdrževanje opreme in pribora, čiščenje, razkuževanje, usposabljanje osebja in ravnanje z odpadki. Celoten pravilnik najdete v prilogah sporočila.«

Nosilec dopolnilne dejavnosti mora imeti najmanj srednjo strokovno izobrazbo s področja kmetijstva oziroma gozdarstva ali pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo s tega področja oziroma mojstrski izpit s tega področja ali izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi najmanj prve stopnje.

Zanimanje za te dejavnosti je veliko. »Čebelarstvo samo kot osnovna dejavnost v zadnjih letih ne zadošča za doseganje ekonomičnosti čebelarstva, zato je zelo pomembno, da v okviru dopolnilnih dejavnosti omilimo škodo in čebelarjem ponudimo možnost, da to ekonomičnost nadoemstijo z registracijo dopolnih dejavnosti in boljše pogoje,« pravi Magdičeva.

Po besedah Magdičeve imajo čebelarji dovolj možnosti za izobraževanja oziroma strokovno izpopolnjevanje.

Ne spreglejte: