Ljubljana, sreda, 21. avgust 2019, 22:33

Kmetje ne pozabite na investicijske olajšave

Vinogradniški traktor
Foto © ARO

Kmetje, ki ste v lanskem letu investirali v kmetijsko mehanizacijo, opremo, trajne nasade, osnovno čredo in še nekatera osnovna sredstva, imate pravico do uveljavljanja investicijske olajšave in sicer v višini 40 odstotkov vlaganj. Pogoj za to pa je, da najkasneje do 5. februarja oddate obrazec na pristojni finančni urad.

V tem primeru bo o olajšavi odločeno že v informativnem izračunu dohodnine za leto 2017, ki ga bo finančna uprava poslala najpozneje do 15. junija 2018. Kdor se z informativnim izračunom ne bo strinjal, bo lahko podal ugovor, z ugovorom pa boste lahko uveljavljali tudi investicijsko olajšavo.

Kdo so upravičenci?

Olajšavo za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost lahko uveljavljajo člani kmečkega gospodinjstva oziroma agrarne skupnosti, ki vlaganja lahko dokažejo z računi, datiranimi v letu 2017. Olajšava se prizna v višini 40 odstotkov vlaganj. Zavezancem, ki niso identificirani za namene DDV, se olajšava prizna od celotnega zneska, DDV zavezancem pa od neto zneska.

Olajšave za investiranje se v delu, ki je financiran iz sredstev proračunov lokalnih skupnosti, proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna EU, če imajo ta sredstva naravo nepovratnih sredstev, ne prizna. Ne priznavajo se vlaganja v nakup zemljišč, nakup ali gradnjo zgradb ter nakup motornih vozil, razen traktorjev in druge kmetijske in gozdarske mehanizacije, ter vlaganja v neopredmetena dolgoročna sredstva (mlečne kvote, licence za uporabo računalniških programov…).

In kako je z upravičenostjo naložb?

Naložbe, za katere je mogoče uveljavljati investicijsko olajšavo, so: kmetijska in gozdarska mehanizacija in oprema, oprema hlevov in drugih gospodarskih poslopij, ureditev dvorišč okrog gospodarskih poslopij, plemenska in delovna živina (ne pa pitanci), trajni nasadi, agromelioracije, postavitev pašnikov, namakalnih sistemov… Zavezanec, ki uveljavlja olajšavo, je dolžan z osnovnim sredstvom oziroma opremo, za katero vlaga olajšavo, razpolagati najmanj tri leta po letu vlaganja.

Olajšava se prizna največ do višine letne davčne osnove iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti.Če olajšava v letu vlaganja presega to davčno osnovo, neizkoriščeni del olajšave lahko zmanjšuje davčno osnovo še v največ petih letih po letu vlaganja.

V naslednjih letih vloge ni potrebno ponovno vlagati, postopek izvede finančni organ samodejno. Vlogo vloži eden od članov gospodinjstva, prizna pa se vsem zavezancem v sorazmernem deležu glede na skupno število zavezancev v kmečkem gospodinjstvu oziroma glede na njihove pripadajoče solastniške ali sorazmerne deleže v agrarni skupnosti.

Vloga za uveljavljanje investicijske olajšave je na voljo na spletni strani Finančnega urada RS, kjer so objavili tudi brošuro z vsemi dodatnimi informacijami.

Ne spreglejte: