Ljubljana, sreda, 12. december 2018, 22:34

Brezobrestna posojila za v pozebi prizadete sadjarje

Sadovnjak pozimi počiva, foto © Robert Božič
Hudo poškodovani sadovnjaki
Foto © KZ Selnica ob Dravi

Ribniški sklad oziroma Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil nov javni razpis za obratna sredstva v sadjarstvu in vinogradništvu, namenjen vsem tistim sadjarjem in vinogradnikom, ki so utrpeli škodo zaradi lanske pozno pomladanske pozebe. Gre za ugodna, za vlagatelje brezobrestna posojila (obresti sofinancira Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano) za katera so rezervirali 5 milijonov sredstev.

Namen razpisa je zagotovitev obratnih sredstev za prizadete sadjarje in vinogradnike za izvedbo vseh potrebnih ukrepov za ponovno vzpostavitev razmer za pridelavo sadja in grozdja v letošnji pridelovalni sezoni.

Pogoj za prijavo je, da gre za kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register in imajo v lasti ali zakupu vsaj 0,25 hektara intenzivnih sadovnjakov ali vinogradov, ki so bili po uradni oceni škode, ki jo je podala Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, poškodovani vsaj 30 odstotno.

Vlagatelj, ki bo črpal posojilo, mora s projektom najpozneje dve leti po njegovem zaključku doseči pozitivne učinke, kar v praksi pomeni, da mora ohraniti dejavnost sadjarstva in vinogradništva vsaj še dve leti po zaključku projekta.

Skupna doba vračanja posojil je do 5 let z možnostjo koriščenja moratorija na odplačevanje glavnice v trajanju do 2 leti. Moratorij je vključen v skupno dobo vračanja posojila. Najnižji znesek zaprošenega posojila je 5.000,00 evrov, najvišji pa 200.000,00 evrov. Intenzivnost kreditiranja je 3.500 evrov na hektar.

Upravičeni stroški so stroški plač in prispevkov do višine 60% upravičenih stroškov na osnovi opisa izvedenih ukrepov po pozebi iz prijavnega obrazca, lahko pa tudi več na osnovi priloženih dokazil.

Upravičeni stroški so tudi stroški materiala in storitev (npr. gnojila, škropiva, potrošni material, stroški nakupa sadik...) na osnovi priloženih dokazil.

Oddaja vlog je že mogoča, razpis pa bo odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 28. februarja letošnjega leta. Več informacij o razpisu najdete na spletnih straneh Slovenskega regionalnega sklada!


Ne spreglejte: