Zahvalna nedelja in pisma slovenskih škofov ob zahvalni nedelji
7. November 2009

V Cerkvi na Slovenskem zahvalno nedeljo vsako leto obhajamo na nedeljo po prazniku vseh svetih. Letos bo to 8. novembra. Praznik zahvale so poznala že primitivna ljudstva, ki so v znamenje zahvale in prošnje za blagoslov darovala ječmenove snope, poljedeljska ljudstva pa so darovala enoletno jagnje. Z nastopom judovstva oziroma z izhodom judovskega ljudstva iz egiptovske sužnosti je zahvala dobila odrešenjski pomen. Judje se tega dogodka spominjajo ob šotorskem prazniku.

Praznik zahvale je dan hvaležnosti in zahvaljevanja, vendar ne le za letino in pridelke, ki jih je dala narava, ampak tudi za druge darove, npr. za spoznanje, dobroto, dom, čas, vero. Zahvala zajema vse naše življenje – vse, kar smo in kar imamo. Cerkev z opozarjanjem na pomen zahvale in hvaležnosti Bogu, stvarstvu in ljudem prebuja in krepi osnovno razsežnost medsebojnih odnosov in jim daje novo kakovost. Najvišja oblika zahvale za kristjane je daritev sv. maše, kjer se Bogu Očetu zahvaljujemo za vse, kar nam je podarjeno.

Pri sv. mašah na zahvalno nedeljo se bodo verniki, duhovniki in škofje s hvaležno držo zahvalili drug drugemu in Bogu za vse prejeto v minulem letu. Zahvala bližnjemu pomeni utrjevanje dobrih vezi in graditev občestva. Hvaležnost Bogu pa vse spominja na Darovalca dobrega.

Slovenski škofje ordinariji so ob zahvalni nedelji na vernike v svojih škofijah tudi letos naslovili posebna zahvalna pisma, da s svojimi darovi podpirajo življenje Cerkve.


Škofija Celje
»Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu! ... Spodobi se in pravično je!« Tak dvogovor med duhovnikom in Božjim ljudstvom slišimo pri vsaki sv. maši, ki je prva in največja zahvala Bogu. Pa vendar ob zahvalni nedelji, ki nas še posebno spodbuja k zahvali Bogu, od katerega prihaja vsak dober dar, in ljudem, ki nam storijo mnogo dobrega, čutim dolžnost, da se tudi jaz osebno zahvalim vsem. Najprej se zahvaljujem Bogu za vse prejete dobrote, predvsem pa za našo celjsko škofijo. Še vedno se ubadamo z začetniškimi težavami ob vzpostavljanju čim bolj uspešne pastorale na našem področju. Z Božjo pomočjo in z njegovim blagoslovom nam je uspelo že marsikaj narediti in si prizadevamo, da bi bilo oznanjevanje njegovega evangelija med nami čim bolj plodovito. Zahvalim se vsem svojim sodelavcem, predvsem duhovnikom, ki se po svojih najboljših močeh trudijo za rast Božjega kraljestva med nami. Letos se uresničevanje škofijskega pastoralnega načrta seli v župnije, kjer naj bi v naslednjem triletju spodbudil dejavno sodelovanje župljanov pri življenju župnije. Vsem, ki ste in boste sodelovali pri tem projektu, se iskreno zahvaljujem. Hvala tudi vsem, ki s svojim rednim oddajanjem različnih nabirk pomagate vzdrževati škofi jo. Od tega je odvisno redno delovanje škofijskih ustanov. Celjska škofi ja nima veliko lastnega premoženja, zato je odvisna od darov vernikov. Zahvaljujem se še posebej tistim, ko so darovali del dohodnine za škofijo. Njihov prispevek smo v skladu z obljubo namenili za socialno zavarovanje nekaterih duhovnikov. Zahvaljujem se tudi vsem bolnim in trpečim, ki svoje trpljenje darujejo v blagor vesoljne Cerkve in celjske škofije ter tako prosijo Božjega blagoslova za njeno rast in delovanje. Naj nad vsemi nami bedi Marija, Mati Cerkve, pri duhovni rasti v veri in življenju po njej pa nam pomaga priprošnja našega blaženega škofa Slomška.
msgr. dr. Anton Stres
mariborski nadškof koadjutor
in apostolski administrator celjske škofije
Škofija Koper
»Vedno se za vas zahvaljujem svojemu Bogu za Božjo milost, ki vam je bila dana v Kristusu Jezusu, kajti v njem ste vsestransko obogateli v vsej besedi in v vsem spoznanju. Pričevanje o Kristusu se je namreč med vami utrdilo … On vas bo tudi do konca utrdil … Zvest je Bog, ki vas je poklical v občestvo s svojim Sinom Jezusom Kristusom, našim Gospodom« (1 Kor 1,4–9). S temi besedami apostola Pavla se pomožnemu škofu Juriju, vsem duhovnikom, redovnikom, redovnicam, osebam posvečenega življenja in bogoslovcem iskreno zahvaljujem za njihov klic v sveto službo, za rast v milosti in za vse pastoralno delo, ki ga opravljate v blagor škofije. Prav tako vašim sodelavcem. V letu apostola Pavla in v letu mladih smo obogateli z novimi spoznanji. Ostala nam bodo globoko v spominu. Iz njih bomo črpali novih moči in izkušnje za leto duhovnikov in leto evharistije. Nikar se ne prepuščajmo skušnjavi malodušnosti in šibkosti vere, da bi podvomili v smiselnost in potrebnost svojega poklica in svoje službe. Verujmo, da sedanjost in prihodnost pripadata Jezusu Kristusu, ki je tudi nas na tako odličen način pritegnil v svoj načrt odrešenja. Hvala za vse nabirke in prispevke v korist škofije in vesoljne Cerkve. In Kristusov mir naj kraljuje v vaših srcih. (prim. Kol 3,15).
msgr. Metod Pirih
koprski škof
Nadškofija Ljubljana
»Gospod, slavil te bom z vsem svojim srcem, pripovedoval bom o vseh tvojih čudovitih delih.« (Ps 9,2). Ob zahvalni nedelji imamo lepo priložnost, da se s hvaležnim srcem ozremo na minulo leto, na vsa pričakovanja in hrepenenja, na vse prejete sadove zemlje in dela človeških rok. Gospod je tudi letos v svoji neskončni ljubezni blagoslavljal naš trud, naše prizadevanje in napore. Ko se zbiramo pri sveti maši, se po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu vedno znova zahvalimo Očetu za njegovo ljubezen, ki osebno spremlja vsakega od nas, si ga vzame k srcu, ga varuje in tudi prek preizkušnje vodi k rasti v veri. Na zahvalno nedeljo pa na poseben način vse znova položimo na Gospodov oltar, saj od njega prihaja vsak dober dar in vsako popolno darilo. (prim. Jak 1,17). Zahvalimo se mu za Cerkev, ki nam posreduje zaklad vere in nas oživlja z milostjo zakramentov, da bi dar življenja imeli za vselej; zahvalimo za brate in sestre, s katerimi smo povezani v Kristusovi ljubezni. Ob zahvalni nedelji se iz srca zahvaljujem vsem sodelavcem pri delu v Gospodovem vinogradu. Hvaležen sem na poseben način vsem duhovnikom, redovnikom in redovnicam, ki s svojo zvestobo in darovanjem življenja vedno bolj izpovedujejo: Ne živim več jaz, ampak Kristus živi v meni (prim. Gal 2,20). Hvala vsem laiškim sodelavcem, ki darujete svoj čas in talente v naši nadškofiji, predvsem pa pričujete za vero in ljubezen do Cerkve sredi vsakdanjega življenja na vseh področjih, v katerih delujete. Zahvaljujem se vsem bratom in sestram, da živite zvestobo svoje krščanske poklicanosti v besedi in dejanju, še posebej skritim molivcem in dobrotnikom. Naj vam On, ki vidi na skrivnem (prim. Mt 6,4), povrne z večnimi darovi. Posebno hvaležnost izrekam tudi bolnikom in trpečim, ki s svojo molitvijo dopolnjujejo, kar primanjkuje Kristusovim bridkostim za njegovo telo, ki je Cerkev (prim. Kol 1,24). Vseh vas, dragi bratje in sestre, se vsak dan spominjam v molitvi in vas pri daritvi svete maše prinašam pred Boga. Želim vam, da bi v letu priprave na evharistični kongres resnično začutili, kako naj naše življenje postaja ena sama velika evharistija – zahvala Gospodu za vse njegove darove. Na vse kličem Božji blagoslov!
msgr. Alojz Uran
ljubljanski nadškof metropolit
Nadškofija Maribor

Gospod, zahvaljujem se ti z vsem svojim srcem (prim. Ps 138,1). V letu duhovnikov in v letu priprave na slovenski evharistični kongres čutim dolžnost, da na prvem mestu izrečem zahvalo vam, sobratom duhovnikom, škofijskim in redovnim. Zahvala gre ožjim sodelavcem, ki so neposredno z menoj odgovorni za nadškofi jo: nadškofu koadjutorju dr. Antonu Stresu, pomožnemu škofu in generalnemu vikarju dr. Petru Štumpfu, naslovnemu škofu dr. Jožefu Smeju, stolnemu kapitlju, nadškofijskemu tajniku ter vsem drugim, ki so prevzeli naloge in zadolžitve na nadškofijski ravni. Zahvala naj velja sobratom v pokoju za pomoč v dušnem pastirstvu in sobratom, ki darujejo svoje trpljenje, da bi bila naša nadškofija po besedah bl. Antona Martina Slomška rodovitna drevesnica novih duhovnih poklicev. Hvala vsem članicam in članom ustanov posvečenega življenja, diakonom, bogoslovcem, katehistinjam in katehistom, animatorjem, številnim sodelavcem pri Karitas. S hvaležnostjo se spominjam vseh cerkvenih ključarjev, članov župnijskih pastoralnih, gospodarskih in drugih svetov ter župnijskih gospodinj in njihovih pomočnic. Hvala za vse prispevke, namenjene osrednjim nadškofijskim ustanovam, bogoslovnemu in dijaškemu semenišču, enoti Teološke fakultete v Mariboru, Zavodu Antona Martina Slomška, in ne nazadnje hvala za vse darove v naravi. Vsem zagotavljam svoj spomin ob Gospodovem oltarju pri sveti daritvi.
msgr. dr. Franc Kramberger
mariborski nadškof metropolit

Škofija Murska sobota

Zahvalna nedelja nas še na poseben način odpira v hvaležnost do Stvarnika, ki nas in stvarstvo nenehno vzdržuje in nam po naravi naklanja zelo veliko darov, ki omogočajo naše vsakdanje preživetje. Ta hvaležnost nato prerašča v hvaležnost do Odrešenika, ki nam naklanja tudi vse nadnaravne dobrine, ki nam omogočajo duhovno življenje in živ stik z Očetom ter v njem z brati in sestrami. Zato je naša skupna hvaležnost najprej usmerjena k Bogu, ki naj mu bo slava in čast vekomaj! Kot škof pa želim izraziti svojo hvaležnost tudi vsem sodelavcem na ordinariatu, vsem duhovnikom, redovnicam in redovnikom, bogoslovcem, katehistinjam in katehistom ter drugim ožjim sodelavcem po župnijah in drugih ustanovah za vse vaše sodelovanje in trud pri pastoralnem poslanstvu, ki nam ga je Bog zaupal v okviru naše krajevne Cerkve. Delo oznanjevanja in graditve Božjega kraljestva ni plačljivo, zato naj vam bo plačilo Bog sam s svojo bližino in blagoslovom. V preteklem pastoralnem letu smo s pozornostjo posebej spremljali mlade in poskušali zastaviti in utrditi našo pastoralo mladine, zato naj velja moja posebna zahvala vsem, ki ste se pri tem posebej trudili. Dragi verniki v župnijskih občestvih, tudi vam se želim zahvaliti za vse, kar ste bili pripravljeni storiti za razvoj vaših župnij na vseh področjih, pa tudi za vso pomoč pri razvoju v dekanijskem in škofijskem merilu. Hvaležen sem vam tudi za finančna sredstva, ki jih namenjate za delo naše škofije v obliki kvatrnih ali drugih nabirk, pa tudi za tiste, ki so namenjene dejavnostim celotne Cerkve na Slovenskem ali celo vesoljni Cerkvi. Tudi letos se posebej zahvalim vsem, ki ste naši škofi ji namenili 0,5 % svoje dohodnine; tudi ta sredstva bodo v celoti porabljena za pastoralne dejavnosti. Vse, ki se še niste odločili glede tega deleža dohodnine, pa znova vabim, da ga namenite škofiji in tudi tako podprete naše skupno prizadevanje za oznanjevanje evangelija. Ker smo tudi v preteklem pastoralnem letu doživljali več naravnih nesreč in še posebej močno čutimo posledice gospodarske krize z novimi izgubami delovnih mest, se zahvaljujem tudi vsem darovalcem, prostovoljcem in sodelavcem ter vodstvom naših župnijskih in škofijske Karitas, da ste razvijali svojo občutljivost za brate in sestre v stiskah. Zavedam se, da naša prizadevanja niso dovolj, da rodovitnost našemu trudu izprosi le molitev in žrtev. Zato se zahvaljujem tudi za vse duhovne darove, ki ste jih molivci, bolniki in trpeči darovali zame kot škofa, za duhovnike, za tiste, ki jih Gospod kliče v duhovni poklic, za redovnike in redovnice ter za vse projekte in druge potrebe naše škofije. Dragi duhovniki, bogoslovci in semeniščniki, redovnice in redovniki ter dragi verniki, to zapisano zahvalo bom tudi v prihodnje pogosto podkrepil z molitvijo in predvsem z darovanjem svete maše za vas vse, ne samo ob nedeljah, ampak tudi večkrat preko tedna. V letu evharistije se še posebej pri vsaki sveti maši zavedam, da je evharistija najprej zahvala: skupaj s Kristusom nebeškemu Očetu, nato pa tudi vsem vam, ki skupaj z menoj predstavljate Kristusovo skrivnostno telo tukaj na ozemlju naše škofije. Naj vam bo Bog bogat plačnik in vas spremlja s svojim blagoslovom!
msgr. dr. Marjan Turnšek
murskosoboški škof

Škofija Novo mesto

»Slavi, moja duša, Gospoda, ne pozabi nobene njegovih dobrot« (Ps 103).

Spet se bliža zahvalna nedelja. Zahvalimo se za dobro letino skoraj vseh vrst pridelkov. V vinorodnih krajih ste bili še posebej obdarovani z eno najbolj obilnih in kakovostnih trgatev. Zahvalimo se, da smo bili obvarovani raznih nesreč, uničujočih neurij in povodnji, ki so bile v drugih krajih za mnoge velika preizkušnja. Kot pastir in voditelj krajevne Cerkve se zahvaljujem za vsa lepa škofijska srečanja in praznovanja, za mnoge cerkve, ki ste jih verniki obnovili skupaj s svojimi dušnimi pastirji. V veliko veselje mi je, ko opazujem ali slišim za vaše navdušeno sodelovanje pri obnovah. V letu evharistične prenove se zahvaljujem za vse pomnožene molitve in vse spodbude in napore, da bi evharistijo postavili še bolj v središče krščanskega življenja. V letu duhovništva pa se posebej zahvaljujem vsem škofijskim in redovnim duhovnikom za vse pastoralno delo, kontemplativcem pa za molitveno podporo. Duhovnikom se zahvaljujem tudi za gmotno podporo z oddajanjem binacij, vsem vernikom pa za vse nabirke v korist vesoljne ali krajevne Cerkve, še zlasti za Baragov zavod in obnovo Marijinega svetišča na Zaplazu, kjer nam je letos uspelo obnoviti notranjščino cerkve. Bog povrni tudi vsem dobrotnikom, ki ste namenili 0,5 % dohodnine za potrebe naše nove škofije. Priporočamo se tudi novim dobrotnikom. Hvala vsem redovnicam za sadove posvečenega življenja, katehistinjam in članom župnijski pastoralnih svetov (ŽPS) ter ključarjem za vse opravljeno delo po župnijah. Bolnikom in molivcem za duhovne poklice se zahvaljujem za molitve in prosim, vztrajajte in še pomnožite molitve, da nas Bog obdari z novimi duhovnimi poklici. Naj dobri Bog vsem vse žrtve in dobra dela poplača z obilnim blagoslovom že v tem življenju in v večnosti.
msgr. Andrej Glavan
novomeški škof

 


Ostali članki:
Državno srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž 5. December 2009 19:00
Peta obletnica umestitve nadškofa Urana 5. December 2009 11:41
Posvet o dilemah in izzivih novega družinskega zakonika 4. December 2009 12:19
Simona Juvan je bila naša gostja 30. November 2009 7:07
Prleki so veseli ljudje 28. November 2009 16:00
Kakšen naj bo medij? 25. November 2009 17:45
Škof Turnšek: letošnji klic dobrote mora biti še glasnejši 25. November 2009 15:23
Novinca v vrhu EU 25. November 2009 14:32
Teden Karitas 22. November 2009 11:12
Petelinček lépo poje 22. November 2009 11:01
Kalan Živčec: Miklavčič se poslužuje metod specialne vojne 18. November 2009 19:16
Nadškof Hočevar za Radio Ognjišče ob smrti patriarha Pavleta 17. November 2009 12:22
Škof Gregorij Rožman ostaja v naših srcih 15. November 2009 16:15
Pogovor ob 50. obletnici smrti škofa Gregorija Rožmana 11. November 2009 18:37
Romana Jordan Cizelj za Radio Ognjišče o novih komisarjih 11. November 2009 11:59
Nuncij v Nemčiji: padec berlinskega zidu posledica zvestobe številnih kristjanov 10. November 2009 12:20
Zahvalna nedelja in pisma slovenskih škofov ob zahvalni nedelji 7. November 2009 10:08
Frančiškovi bratje in sestre parlamentu predali poslanico 6. November 2009 14:58
Janša za Radio Ognjišče o arbitražnem sporazumu 4. November 2009 21:45
Srečanje Katoliških novinarjev Slovenije 4. November 2009 11:56
Bo zgodnji sneg ustavil dela na Pokljuki? 3. November 2009 13:24
Prvi november - dan vseh svetih 31. Oktober 2009 15:04
Napoved svetih maš slovenskih škofov ob prazniku vseh svetih 28. Oktober 2009 19:28
Nadškof Stres: Družina je zibelka življenja in ljubezni, nosilka upanja in prihodnosti! 24. Oktober 2009 15:10
Verske skupnosti v podporo družini 22. Oktober 2009 15:01
Ritem Duha 2009 Alfi in Omegi 17. Oktober 2009 23:17
Sobota rezervirana za Ritem Duha 2009! 15. Oktober 2009 7:24
Pogovor o predlogu družinskega zakonika 14. Oktober 2009 18:47
EU v živo o novo starem predsedniku Evropske komisije 14. Oktober 2009 17:30
Za družino gre! 13. Oktober 2009 10:01